Hlavní obsah

Tento blogový článek je o posledním dni kouzelného vánočního období, o svátku Tří králů. Ráda bych v něm s vámi sdílela nejen to, co mě přišlo zajímavé a týká se tohoto svátku, ale také asi nejznámější tříkrálovou píseň ve verzi, na kterou jsem nedávno narazila.  Můžete si ji s dětmi zpracovat do jednoduchého divadelního představení, nebo ji použít k doprovodu třeba loutkového tříkrálového divadla. 

 

 

 

Blíží se 6. leden, svátek Tří králů, a s ním i konec vánočních svátků. Dříve se vánoční období (od Štědrého večera po Tři krále) prožívalo mnohem magičtěji. Věštění budoucnosti a snaha příznivě ovlivnit nadcházející rok, se neslo celými vánočními svátky a rozhodně nebylo soustředěno pouze na Štědrý večer.

Tak se například v předvečer Třech králů, kterému se někdy říkalo Svatvečer svíček, zapalovaly dlouhé svíčky. Komu dříve dohořela, ten měl zemřít jako první. Podle směru kouře z dohořelé svíce se usuzovalo, jestli dotyčný přijde do nebe, nebo do pekla.

V tento den se také v kostelech světila voda, pro kterou si lidé chodili, aby s ní pokropili svá obydlí i pole. Věřili, že je tento rituál ochrání před nemocemi a škůdci.

Na Tři krále se také konala poslední vánoční kolední obchůzka. Někde chodili na koledu učitelé a jejich žáci, jinde chodil po koledě kněz a ministranti. Chodilo se od chalupy k chalupě, zpívalo, modlilo a vykuřovalo obydlí. Nad dveře se psalo svěcenou křídou K+M+B+ letopočet.

Jedná se o počáteční písmena modlitby Christus mansionem benedicat (Kristus ať požehná tomuto příbytku), ačkoli prostý lid považoval nápis za počáteční písmena jmen Tří králů.

Jak to ale bylo se Třemi králi? Těžko říct, zda byli opravdu tři. Než se ustálil tento počet, mohli jste potkat dva, ale klidně až dvanáct králů. V Matoušově evangeliu, kde je příchod mágů z východu zmíněn, se o počtu mudrců nic nepíše. Nesli myrhu, kadidlo a zlato, nicméně kolik jich na to bylo tehdy potřeba, to už nezjistíme.

S dětmi si můžete na svátek Tří králů nacvičit krátké divadlo, na které se vám bude skvěle hodit píseň My tři králové. Píseň je to známá, ale většinou z ní zpíváme jen prvních pár slok. Verze, kterou zde uvádím, ale popisuje celou legendu kolem tří mágů a jak už to písně umí, dovede vás provést dějem bez zbytečných oklik.

Letos s druháčky čteme knížku Cesta tří králů od Brigitte Barz. Pokud byste hledali pěkný příběh o Třech králích, mohu tuto knihu jen doporučit.

Pokud byste chtěli s dětmi prožít tříkrálový svátek jinak než divadelně, můžete si zahrát hudební hru, při které putují Tři králové k čerstvě narozenému děťátku. Nebo můžete oboje umě spojit dohromady. Video s hudební hrou najdete v následujícím videu.

My Tři králové

Tři králové:

My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.

Vypravěč:
Ó vy dva slavní králové,
z kterýpak země jedete?

Kašpar a Melichar:
Od východu je příchod náš,
jak řek prorok Jeremiáš.

Vypravěč:
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

Baltazar:
Já se k tomu hrdě přiznám,
že já jsem mouřenínský král,

že jsem z mouřenínský země,
nemusíte mít strach ze mě.

Vypravěč:
Proč jsi ty, králi, tak černý,
jako jsou lesy večerní?

Baltazar:
Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená.

Vypravěč:
Kdybys na slunce nechodil,
nebyl by si se vopálil.

Baltazar:
Slunce je drahý koření,
vod Pána Boha stvořený.

Slunce je drahý kamení,
z něhož nám život pramení.

Slunce je naše znamení
vod Božího narození.

Tři králové:
Nám třem se hvězda zjevila,
která jakživa nebyla.

Kde Maria přebývala,
nad tím domem hvězda stála.

Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně sedlali.

Vypravěč:
Herodes král z vokna kouká,
vidí tři krále zdaleka.

Herodes:
Daleká-li cesta vaše?

Tři králové:
Do Betléma mysl naše!

Herodes:
Co je v Betlémě nového,
že pospícháte do něho?

Tři králové:
Narodil se tam Spasitel,
všeho světa Vykupitel

Herodes:
Pojďte, králové, pospěšte,
zprávu mi o tom doneste

To já tam musím taky jít,
to malý dítě pozdravit.

Vypravěč:
Když do Betléma přijeli,
Ježíška v jeslích viděli.

Ježíškovi se klaněli,
Herodesovi ujeli.

Vzbudil se Josef ze spaní,
vzal to děťátko s Marií.

Odešel hned do Egypta,
tam přebýval po tři léta.

Až umřel jest král Herodes,
tak je zase zpátky vodvez.

Nyní již pusťte tři krále,
by mohli jít o dům dále.

Baltazar:
A já, černý, vystupuji
a nový rok vám vinšuji.

Tři králové:
Z toho daru vám děkujem,
novýho léta vinšujem.

Bychom přes rok zas k vám přišli,
vás ve zdraví tu vynašli.

Přebývejte s Kristem Pánem
až na věky věkův. Amen.

noty pro My tři králové

My tři králové (noty k tisku pdf)

My tři králové (text k tisku pdf)